head

Ukončené projekty

Projekt „ Muzikoterapie pomáhá všem“

V rámci primární prevence a zkvalitnění spolupráce rodiny a školy budeme v tomto projektu nabízet prostřednictvím muzikoterapie smysluplné trávení volného času dětem v běžné mateřské škole i těžce postiženým dětem a žákům a zároveň podporovat stabilitu a funkčnost rodin s těmito dětmi. Tento projekt budeme realizovat od 1. ledna do 30. června 2014.

V MŠS a ZŠS nabídneme v rámci projektu individuální muzikoterapii, jejímž prostřednictvím budeme u dětí a žáků s kombinovaným postižením a s autismem ovlivňovat jejich specifické potřeby, mezi které patří především rozvoj seberegulace, sociálních dovedností, vnitřní motivace a komunikace.

V mateřské škole se nám tímto projektem podaří plynule navázat na projekt logopedické prevence, který byl ukončen v prosinci 2013, pokračováním v muzikoterapeutických dílnách konajících se v odpoledních hodinách a podpořit jimi rozvoj sociálních a komunikačních dovedností předškolních dětí.

Další aktivitou v rámci projektu jsou muzikoterapeutická setkání pro rodiče dětí s těžkým postižením, kde bychom rádi podpořili jejich otevřenou komunikaci a biopsychickou stabilitu - schopnost odpočívat a načerpat novou sílu.

Hlavním sponzorem projektu je nadace EURONISA

Projekt Logopedické prevence v MŠ

Od září do prosince 2013 budeme v MŠ realizovat projekt Pohádky a hudba v logopedické prevenci v rámci rozvojového programu MŠMT – Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013. Do tohoto projektu se zapojí 3 třídy MŠ a jedna třída MŠS.

Logopedická prevence bude prováděna v rámci různých aktivit.

Ve třídách MŠ bude logopedická prevence probíhat formou projektového vyučování na téma klasických pohádek podle metodického materiálu vypracovaného školním logopedem, který paní učitelky a logopedické asistentky integrují do třídních vzdělávacích programů. Na této úrovni se mohou zapojit rodiče dětí při procvičování nových dovedností prostřednictvím her a pracovních listů v domácím prostředí.

Další aktivitou v rámci projektu budou přednášky pro rodiče na téma: Vývoj řeči a jeho odchylky - Možnosti stimulace řečového vývoje – Prevence rizik školní neúspěšnosti.

Pro každou třídu zapojenou do projektu bude jednou měsíčně připravena muzikoterapeutická dílna na téma pohádky daného měsíce. Tato dílna bude probíhat v odpoledních hodinách.

V rámci projektu budou zakoupeny také pomůcky potřebné k jeho realizaci


Muzikoterapeutické dílny  v listopadu

MTP dílna MTP dílnaMTP dílna 

Logopedická prevence při činnostech v MŠ - dramatizace pohádky Boudo budko 

Logo prevenceLogo prevenceLogo prevenceLogo prevenceLogo prevenceLogo prevenceLogo prevence 

- Logopedická prevence při činnostech v MŠ - básničky s pohybem, práce s obrázky 

LOGO prevence LOGO prevence


- Muzikoterapeutické dílny 

MTP dílna MTP dílnaMTP dílnaMTP dílnaMTP dílna

pozvanka

- Přednáška o vývoji řeci

nová místnost nová místnost   

- Muzikoterapeutické dílny

nová místnost nová místnostnová místnost   

pozvanka


OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz.jpg

Projekt: OP VK 1.4 71173854
EU PENÍZE ŠKOLÁM - Šablony

EU peníze školám

I v naší škole využíváme moderní techniku. Žáci v rámci výuky používají interaktivní tabuli. Paní učitelky připravují materiály přímo „na míru“ pro jednotlivé žáky.

nová místnostnová místnostnová místnostnová místnost

Naše škola čerpá finanční prostředky v tomto projektu ve výši 353 074,-Kč na inovaci a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti a inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

Kompletní šablony jsou k nahlédnutí, na vyžádání, v ředitelně ZŠS a MŠS.

VY_32_INOVACE_01, ČLOVĚK - 20 DUM

VY_32_INOVACE_02, DOPRAVA - 20 DUM

VY_12_INOVACE_03, GLOBÁLNÍ ČTENÍ - 36 DUM

VY_32_INOVACE_04, JÍDLO - 20 DUM

VY_32_INOVACE_05, ZVÍŘATA - 20 DUM

VY_32_INOVACE_06, ČAS - 20 DUM

Čtení s porozuměním

Rostliny

DĚTI A ŽÁCI S AUTISMEM

 Spolupráce s SPC Turnov

Projekt Děti a žáci s autismem na Liberecku nabízí průběžně od 1. října 2009 do 15. června 2012 možnosti setkávání rodičů a jejich dětí s diagnózou autismus, podporuje vzdělávání pedagogů a asistentů pedagoga u autistických dětí a žáků formou přednášek i praktických seminářů v zařízeních se zkušenostmi z práce s dětmi s autismem. Pro poradenské pracovníky pedagogicko - psychologických poraden a speciálně pedagogických center nabízí možnost získání základních poznatků o této problematice v rámci kurzů mimo region Libereckého kraje. Děti a žáci s poruchou autistického spektra vyzkouší muzikoterapii a canisterapii.
Smyslem celého projektu je informovat odborníky i rodiče o problematice poruch autistického spektra a zlepšit situaci ve vzdělávání těchto dětí a žáků v rámci regionu.
Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky. V loňském školním roce 2011/2012 byl úspěšně ukončen.
Další informace www.autismus-liberec.cz

slunce


Kontakt

MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov

Kosmonautů 1641, Turnov 51101

Tel.: 481 322 602

Tel.: 481 322 611

Mob.: 724 166 784

www.slunickoturnov.cz

E mail: slunicko.turnov@centrum.cz

bankovní spojení: 165405997/0600

TOPlist