head

Základní škola speciální

3. třída ZŠS

Základní prostory třídy jsou rozděleny do dvou místností,  z nichž jedna slouží k individuální práci se žáky. Třída je vybavena speciálním nábytkem a kompenzačními pomůckami. Organizace dne v této třídě probíhá formou vyučovacích bloků, ve kterých uplatňujeme různé formy práce (skupinové vyučování, denní  fázová cvičení, individuální vyučování, samostatná práce, ošetřovatelská péče).K realizaci konkrétních úkolů využíváme vedle  základních metod především tyto speciální metody a terapie: bazální stimulace, orofaciální terapie, polohování a facilitace ontogenetického vývoje, metody alternativní a augmentativní komunikace, míčkování, canisterapie a muzikoterapie.

 nová místnost
2. třída ZŠS

Tato třída má maximální kapacitu 6 žáků, kteří jsou postiženi autismem. Vzdělávání probíhá podle zásad TEACCH programu. Jedná se především o strukturalizaci (přesné vymezení místa, času i způsobu vykonávání jednotlivých činností), vizualizaci (maximální podpora procesu učení pomocí konkrétních předmětů, fotografií, piktogramů nebo nápisů) a individualizací (individuální přístup ke každému jedinci). 

 nová místnostnová místnostnová místnostnová místnost nová místnost


1. třída ZŠS

Třída je určena až pro 6 žáků s těžším mentálním postižením v kombinaci s poruchami autistického spektra. Žáci získávají základy vzdělání dle ŠVP  vycházejícího z II. dílu RVP pro ZŠS. Výuka je přizpůsobena individuálním potřebám každého žáka za využití TEACCH programu (strukturalizace, individualizace, vizualice), metody strukturovaného učení, systémů alternativní a augmentativní komunikace. Cílem pedagogického snažení je osvojení elementárních vědomostí, dovedností, komunikačních schopností, sebeobslužných návyků a získání určité míry soběstačnosti.

 nová místnostnová místnostnová místnostnová místnost nová místnost

slunce


Kontakt

ZŠS a MŠS Turnov

Kosmonautů 1641, Turnov 51101

Tel.: 481 322 602

Mob.: 724 166 784

www: slunickoturnov.cz

E mail:

slunicko.turnov@centrum.cz

bankovní spojení: 165405997/0600

TOPlist