head

Sociální služby

Poskytování sociálních služeb

Od dubna 2008 je naše zařízení poskytovatelem sociální služby osobní asistence.

Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

Terénní služba poskytovaná naším zařízením je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku (2 – 26 let), chronického onemocnění nebo zdravotního postižení (těžké – hluboké mentální postižení + přidružené kombinované vady), jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

Registrační číslo služby

5285192

 

Název služby

Osobní asistence

 

Provozní doba služby

8.00 – 16.00

 

Kapacita služby

36 klientů

 

Denní kapacita služby

20 klientů

 

informace o ceně služby

dle náročnosti do 130,-Kč

 

www stránky poskytovatele

www.slunickoturnov.cz

 

Kontaktní osoba

Dagmar Rakoušová

 

Kontaktní telefonní číslo

481 322 602

 

Kontaktní e-mail

slunicko.turnov@centrum.cz

 

Posláním našeho zařízení je poskytovat dětem a žákům s těžkým a hlubokým stupněm postižení takovou 
podporu, aby se mohli vzdělávat v prostředí jim blízkém a měli možnost prožít radostné dětství s přihlédnutím
k míře jejich postižení.

Cíl: -   dopomoc při zapojení do běžného života společnosti

-          individuální péče v závislosti na postižení jednotlivce

-          podpora při vyrovnávání se s handicapem, příprava na život a situace z něho vyplývající,

                nácvik základních sebeobslužných dovedností

-          dopomoc při edukaci ve školním zařízení

 

Bližší specifikace poskytování služby:

 • zázemí této sociální služby je v bezbariérové části MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov.
 • služba je poskytována klientům z Turnova a okolí
 • poskytujeme dopomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu, při denních činnostech v době od 8 – 16 hodin zejména:
  • v domácnosti uživatele (pouze území města Turnov)
  • ve školním zařízení (na území města Turnov)
  • a dalších místech (na území města Turnov)
 • naše sociální služba nedisponuje automobilem, tudíž nenabízí osobní dopravu.

Službu osobní asistence ve spádové oblasti města Turnov a v době od 16:00 do 8:00 hod. nabízí v rámci Komunitního plánování města Turnova následující organizace:

 • Centrum pro zdravotně postižené LK, pobočka Turnov, 28. října 812, tel. 731 653 008
 • Fokus Turnov, Skálova 415, tel. 481 321 424
 • Spokojený domov o.p.s. , Zborovská 519, Turnov, tel. 774 341 170

 

Způsob určení míry podpory klienta a výše úhrady:  

Vychází ze stupně postižení a potřeb uživatele. Zařazování se odvíjí od závažnosti postižení, věku klienta, stanovené diagnózy a míry podpory. Vzhledem k různým způsobům poskytování osobní asistence a stupně podpory v závislosti na stupni postižení jsou jednotliví klienti rozděleni do následujících skupin:

 

1.míra podpory nízká: zpravidla děti ve věku 4 – 7 let, které mají střední mentální postižení, případně s přidruženým lehčím postižením, ale jsou schopny sebeobsluhy (zařazeny převážně v PSZŠS). V Přípravném stupni ZŠS je docházka 4 hodinová a v době školního vzdělávání je péče zajištěna pedagogem a asistentem pedagoga = 0,-Kč.

V době využívání služeb osobní asistence v místě poskytování (Kosmonautů 1641, Turnov) nad stanovené 4 hodiny denně se úhrada rovná částce 30,-Kč.

2.míra podpory střední: zpravidla děti v mateřské škole speciální s těžkým postižením, které vyžadují soustavnou dopomoc a dozor. Vzhledem k těžkému postižení, které vyžaduje soustavnou dopomoc osobního asistenta, se úhrada sociální služby osobní asistence poskytované v budově Kosmonautů 1641 rovná  částce 30,- Kč po celou dobu.

3.míra podpory vysoká: zpravidla žáci základní školy speciální, s těžkým a hlubokým mentálním postižením a přidruženými kombinovanými vadami případně PAS.

V době školního vzdělávání je péče o děti a žáky zajištěna souběžně pedagogem a osobním asistentem, proto úhrada osobní asistence poskytovaná v budově Kosmonautů 1641, Turnov se rovná částce 30,- Kč.

V době mimoškolní (po ukončení školní výuky ve dnech školního vzdělávání) v budově Kosmonautů 1641 Turnov je péče zajištěna pouze asistenty, proto se hradí úhrada za jednu hodinu poskytování sociální služby v částce 60,- Kč.

Další určení výše úhrady

V případě poskytování sociální služby v budově Kosmonautů 1641, Turnov v době hlavních a vedlejších prázdnin je úhrada za jednu hodinu v částce 85,- Kč u všech klientů sociální služby osobní asistence.

V případě poskytování sociální služby mimo budovu Kosmonautů 1641 je úhrada za jednu hodinu poskytování sociální služby rovna částce 130,- Kč u všech klientů sociální služby osobní asistence.

Smlouva o poskytování služby osobní asistence

  Vnitřní pravidla o poskytování sociálních služeb

  Standardy sociálních služeb osobní asistence

slunce

Kontakt

MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov

Kosmonautů 1641, Turnov 51101

Tel.: 481 322 602

Tel.: 481 322 611

Mob.: 724 166 784

www.slunickoturnov.cz

E mail: slunicko.turnov@centrum.cz

bankovní spojení: 165405997/0600

TOPlist